Vill Du börja sända radio? Vem kan sända?
 
Allmänt om närradio  Grunderna  Programinnehållet  Tekniken
 
Allmänt om närradio
 
Med närradio menas lokala ljudradiosändningar för föreningslivet. Bestämmelser för närradiosändningar finns i radio- och tv-lagen (2010:696). I lagens tolfte kapitel finns bestämmelser om tillstånd att sända närradio. Tillstånd att sända närradio ges av Myndigheten för radio och tv.
 
Möjlighet att sända närradio
Om det är tekniskt möjligt och om en sammanslutning, exempelvis en lokal ideell förening, ansöker om tillstånd hos Myndigheten för radio och tv ska det i varje kommun finnas en möjlighet att sända närradio. Med en möjlighet att sända närradio menas rätten att sända ut ett radioprogram och rätten att utnyttja en frekvens till närradiosändningar tillsammans med andra tillståndshavare.

Om det finns särskilda skäl får det sändas mer än ett närradioprogram samtidigt i kommunen. Detta innebär att myndigheten kan ge sammanslutningarna i kommunen rätt att samtidigt utnyttja två eller flera frekvenser till närradiosändningar. Huvudregeln är dock att bara en möjlighet för närradiosändningar ska finnas i varje kommun. Flera föreningar kan var för sig få tillstånd att sända närradio inom en och samma kommun. Dessa föreningar får då dela på det frekvensutrymme som avdelats för närradiosändningar.

 
Vilka kan få sändningstillstånd?
I radio- och tv-lagens tolfte kapitel finns bestämmelser om tillstånd att sända närradio. I lagens sextonde kapitel finns bestämmelser om myndigheters tillsyn. Myndigheten för radio och tv beslutar om vilka som får sända närradio. Ett tillstånd att sända närradio kan bara ges till följande juridiska personer:

• Ideella föreningar som har anknytning till sändningsområdet.

• Registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av registrerade trossamfund som har anknytning till sändningsområdet.

• Närradioföreningar, det vill säga sammanslutningar av flera tillståndshavare i ett sändningsområde för gemensamma närradioändamål.

 
Krav på tillståndshavare
För att en ideell förening ska uppfylla kraven på att vara en juridisk person måste den ha antagit stadgar. Dessa stadgar ska bland annat innehålla föreningens namn och syfte samt en beskrivning av hur beslut i föreningens angelägenheter fattas. Det finns inget hinder för en ideell förening att bedriva verksamhet som genererar intäkter till den egna verksamheten.

Föreningen måste ha anknytning till sändningsområdet. Vanligtvis består den lokala anknytningen av att föreningens studio och övriga lokaler är belägna i sändningsområdet, att ansvarig utgivare och föreningens styrelsemedlemmar är bosatta där och att föreningsstämma respektive styrelsemöten hålls inom området. Myndigheten för radio och tv ska göra en helhetsbedömning av om föreningen kan anses ha anknytning till sändningsområdet.

Sändningar som är särskilt anpassade för synskadade, exempelvis sändningar av radiotidningar, är inte tillståndspliktiga om de sänds under högst fyra timmar om dygnet. Under förutsättning att en tidningsutgivare kan komma överens med de sammanslutningar som sänder på orten, finns därmed inget som hindrar att närradiosändaren används till att sända ut en radiotidning.

Ett tillstånd att sända närradio kan inte ges till någon som redan har tillstånd att sända kommersiell radio. Ett närradiotillstånd upphör att gälla om tillståndshavaren får tillstånd att sända kommersiell radio.

 
Ovanstående är utdrag ur Myndighetens publikation om att sända närradio
läs hela publikationen som  pdf fil.
 
Länk till:
Snabblänk till myndighetens information:
Om-mediebranschen Radio/
Tillsyn Granskning-av-program

Publikationer--Blanketter
Tillstand-och-registrering Webbradio
Hem
 

© Copyright Kungsbacka Närradioförening med ensamrätt. All användning eller kopiering av foto och text från våra sidor är förbjudet.